Blog GIS

Chuyên mục GIS

[GEE Cơ Bản #1] Hướng Dẫn Thêm Một Tập Ảnh Trong Google Earth Engine

Trong trình duyệt web, vào trang chủ Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/

[GEE Cơ bản #2] Hướng dẫn lọc tập ảnh theo ranh giới không gian

Tập ảnh mới được khai báo thành biến ImageCollection. Chúng ta có thể đổi tên biến theo ý muốn: L8_collection.

[GEE cơ bản #3] Lọc tập ảnh bằng metadata và ngày tháng

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm và import tập ảnh Sentinel-2 vào. Chúng ta đổi tên tập ảnh thành ‘S2_collection’.