Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đến với website OpenGIS Việt Nam.  

Website này, www.opengis.vn (và www.cloud.opengis.vn, www.course.opengis.vn) được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY TNHH OPENGIS VIỆT NAM (gọi chung là “OpenGIS” hoặc “OpenGIS Việt Nam”, hoặc “chúng tôi”).  

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Mục đích: 

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách thức mà OpenGIS thu thập và sử dụng thông tin dữ liệu người dùcủa Quý khách trong quá trình Quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ của OpenGIS (gọi chung là “Sản Phẩm Của OpenGIS”). 

  • Chính sách được xây dựng để giúp Quý khách nắm được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về Quý khách, ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai. 
  • Bằng việc sử dụng Sản phẩm Của OpenGIS, Quý khách xác nhận:
    • Đã đọc toàn bộ Chính sách này, hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung Chính sách; 
    • Đã biết rõ và tự nguyện đồng ý cho phép chúng tôi có toàn quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả trong mục II. 
    • Cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của Quý khách theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Tòa án/Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với OpengGIS; hoặc với lý do chính đáng mà OpenGIS tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: tuân thủ quy trình pháp lý; tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với OpenGIS; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của OpenGIS. 
  • Chính sách này cũng mô tả cách thức về Quyền sở hữu trí tuệ của OpenGIS khi Quý khách sử dụng Các Sản Phẩm Của OpenGIS. 

2. Phạm vi áp dụng: 

Chính sách này áp dụng độc lập hoặc đồng thời với tất cả các thông báo, tài liệu, giáo trình giảng dạy, tài liệu dịch vụ của OpenGIS. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Chính sách này và các văn bản, tài liệu như nêu trên về cùng nội dung, Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

3. Đối tượng áp dụng: 

Chính sách này được áp dụng cho toàn bộ khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng Sản Phẩm Của OpenGIS. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng. 

4. Chính sách Quyền riêng tư bao gồm các nội dung sau: 

(1) Các thông tin dữ liệu người dùng được chúng tôi thu thập. 
(2) Cách thức chúng tôi sử dụng và lưu trữ thông tin dữ liệu người dùng. 
(3) Bảo mật thông tin. 
(4) Quyền và Nghĩa vụ của Quý khách. 
(5) Quy định về Bản quyền và Sở hữu trí tuệ. 
(6) Giải quyết tranh chấp. 
(7) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi. 

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 

1. Các loại thông tin dữ liệu người dùng được chúng tôi thu thập 

1.1. Thông tin dữ liệu người dùng của Quý khách được thu thập trong quá trình Quý khách sử dụng với Các Sản Phẩm Của OpenGIS. Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về: 
– Họ tên,  
– Địa chỉ,  
– Số điện thoại,  
– Địa chỉ email,  
– Comment (nhận xét), đánh giá, cảm nghĩ (nếu có). 

1.2. Quý khách đồng ý không cung cấp bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và sẽ thông báo lại cho chúng tôi về các nội dung không chính xác hoặc ngay khi có sự thay đổi thông tin. 

1.3. Nếu Quý khách không muốn cung cấp các thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, thì xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ của Quý khách có thể ảnh hưởng đến việc Quý khách sử dụng Sản phẩm của OpenGIS. 

1.4. Những thông tin về comment (nhận xét) của Quý khách sẽ được thu thập và được kiểm duyệt thông qua hệ thống kiểm tra Spam trước khi công khai. 

1.5. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn. 

2. Cách thức chúng tôi sử dụng và lưu trữ thông tin dữ liệu người dùng  

2.1. OpenGIS cam kết sử dụng và lưu trữ thông tin dữ liệu người dùng (cá nhân) của Quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của OpenGIS, cụ thể:  
– Chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích Giảng dạy và Liên lạc với quý khách về các vấn đề liên quan đến Các Sản Phẩm Của OpenGIS thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại). 
– Trả lời yêu cầu, thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại của quý khách (nếu có). 
– Cải thiện Các Sản Phẩm Của OpenGIS. 
– Cung cấp các thông tin mới về Các Sản Phẩm Của OpenGIS. 
– Đánh giá các hồ sơ ứng tuyển công việc. 

2.2. Chia sẻ thông tin dữ liệu người dùng trong các trường hợp cần thiết: 
– Theo yêu cầu của Tòa án/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
– Trong trường hợp OpenGIS tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước Pháp Luật. 
– Tình huống khẩn cấp, bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân và các thành viên khác của OpenGIS. 

2.3. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của Quý khách: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận bổ sung của quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào và được sự đồng ý của Quý khách bằng văn bản. 

3. Bảo mật thông tin  

3.1. Đối với OpenGIS:  
– Việc bảo mật thông tin dữ liệu người dùng an toàn được OpenGIS quản lý nghiêm ngặt.  
– Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật. 
– Do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. 
– OpenGIS cam kết sẽ không bán, chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 hay bất kể đơn vị nào khác ngoại trừ yêu cầu của Pháp Luật sở tại. 

3.2. Đối với người dùng:  
– Quý khách lưu ý, người dùng cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.  
– Quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Các Sản Phẩm Của OpenGIS.  
– Quý khách phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này.  
– Quý khách cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này. 

4. Quyền và Nghĩa vụ của Quý khách. 

Quý khách cần lưu ý Quyền và Nghĩa vụ của mình khi sử dụng Các Sản Phẩm Của OpenGIS như sau: 
– Không dùng các Các Sản Phẩm Của OpenGIS cung cấp vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ.  
– Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó đối với sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 
– Quý khách không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển Các Sản Phẩm Của OpenGIS cho bên thứ 3 mà không được sự đồng ý của OpenGIS như sau: 
+ Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào vào hệ thống của OpenGIS. 
+ Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào. 

– OpenGIS sẽ tạm ngưng dịch vụ mà không cần thông báo trước vì lý do vi phạm các điều khoản trên hợp đồng. 
– Tuân thủ và thực hiện theo các Hợp đồng ký kết giữa hai bên. 

5. Quy định về Bản quyền và Sở hữu trí tuệ  

5.1. Đối với OpenGIS:  
– OpenGIS giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm, nội dung, khóa học của mình.  
– Quý khách (Học viên, khách hàng, giảng viên, đối tác,…) sử dụng tài sản trí tuệ của OpenGIS phải được sự đồng ý bằng văn bản của OpenGIS. 

5.2. Đối với Quý khách (Học viên, khách hàng, giảng viên, đối tác,…):  
– Mỗi Quý khách được cấp 1 tài khoản để sử dụng Các Sản Phẩm Của OpenGIS, mọi hình thức tải và chia sẻ tài khoản này và Các Sản Phẩm Của OpenGIS cho người khác đều không được phép và vi phạm chính sách bản quyền của OpenGIS. 
– Quý khách cần tuân thủ theo các điều khoản cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa hai bên. 

6. Giải quyết tranh chấp 

Nếu giữa OpenGIS và Quý khách có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chính sách quyền riêng tư thì sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

7. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau. Do đó, chúng tôi khuyến khích Quý khách kiểm tra thường xuyên Chính sách Quyền Riêng Tư để nắm rõ mọi cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc chấp thuận điều khoản quyền Riêng tư và các cập nhật của Chính sách này. Những thay đổi trong chính sách không áp dụng với các dữ liệu được thu thập trước đó. 

Chính sách quyền Riêng tư mới nhất của OpenGIS cập nhật mới nhất vào ngày 01 tháng 03 năm 2024 

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc cần giải đáp về quyền riêng tư hoặc muốn liên hệ với người phụ trách kiểm soát thông tin của OpenGIS, vui lòng liên lạc theo thông tin sau: 

Email: [email protected] 

Phone: 0902.114.839