Remote Sensing Course

REMOTE SENSING COURSE

REMOTE SENSING COURSE
BASIC
Training program:​

1. Giới thiệu sơ lược về Viễn thám.
2. Các ứng dụng của Viễn thám.
3. Các vệ tinh và nguồn ảnh Viễn thám.
4. Tải và hiển thị ảnh vệ tinh.
5. Cắt ghép ảnh vệ tinh (Cơ bản).
6. Phân loại ảnh vệ tinh (Cơ bản).
7. Đánh giá kết quả phân loại ảnh (Cơ bản).
8. Lập bản đồ từ ảnh vệ tinh.
9. Xuất và in ấn bản đồ.

REMOTE SENSING COURSE
ADVANCED
Training program:​

1. Giới thiệu chi tiết về Viễn thám.
2. Cách mua ảnh viễn thám.
3. Tải và hiển thị nhiều ảnh vệ tinh.
4. Hiệu chỉnh ảnh vệ tinh.
5. Lập ảnh tỷ số.
6. Cắt ghép nhiều ảnh vệ tinh (Nâng cao).
7. Phân loại nhiều ảnh vệ tinh (Nâng cao).
8. Đánh giá kết quả phân loại ảnh (Nâng cao).
9. Lọc, phân tích kết quả phân loại ảnh.
10. Tính toán, chồng lớp ảnh vệ tinh.

REMOTE SENSING COURSE
TOOL 1
Training program:​

Coming soon!

REMOTE SENSING COURSE
TOOL 2
Training program:​

Coming soon!