Văn bản pháp luật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến –John D. Nguyễn Các văn bản pháp luật – Thông tư về ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ…