MODIS – Hướng dẫn tải ảnh MODIS

Giới thiệu về các trình duyệt tải Ảnh MODIS

MODIS là nguồn ảnh được cung cấp miễn phí và là tài liệu quan trọng giúp cho các nhà Khoa học nghiên cứu về Biến đổi toàn cầu. Các trang tải ảnh dữ liệu MODIS:

1. Data Pool

 • Giao diện đơn giản và Tải trực tiếp ảnh.

2. Earthdata Search Client (NASA Earthdata Search)

 • Duyệt xem trước hình ảnh, tải xuống trực tiếp, đặt hàng, tìm kiếm, tập hợp con

3. AppEEARS

 • Hỗ trợ giải mã chất lượng, sắp xếp theo thứ tự, tìm kiếm, tập hợp con
 • ​Muốn tải ảnh thì có thể sử dụng 2 trình duyệt 1 và 2 để tải ảnh.

4. EarthExplorer

 • Hiện tại giao diện này đòi hỏi liên kết với trình duyệt của Earthdata nên trình duyệt này chỉ để tham khảo. Người dùng tập trung vào 3 cách tải ảnh ở trên để tải được dữ liệu cần thiết.

5. Google Earth Engine (Chuyên mục riêng)


Hướng dẫn tải ảnh MODIS trên Trình duyệt Data Pool

 • Bước 1: Link trình duyệt tải ảnh: Mở tại đây. Truy cập “Launch Data Pool” để vào trang tải ảnh.
Hình 1. Giao diện trình tải anh MODIS – Data Pool.
 • Bước 2: Chọn đối tượng cần tải. Trong trường hợp ảnh MODIS (1 hoặc 2), chọn MOLA/ (Aqua) hoặc MOLT/ (Terra) hoặc VIIRS/.
Hình 2. Chọn đường dẫn đến khu vực lưu trữ ảnh MODIS (MOLA/ và MOLT/ hoặc VIIRS/).
 • Bước 3: Chọn loại ảnh muốn tải. (Thông tin từng loại ảnh xem ở phần Đọc thêm)
Hình 3. Chọn loại ảnh MODIS muốn tải.
 • Bước 4: Chọn Ngày muốn tải ảnh MODIS.
Hình 4. Chọn ngày tải ảnh MODIS.
 • Bước 5: Chọn ảnh MODIS muốn tải. Mỗi một ngày ảnh ở trên (cách nhau 8 ngày) đều chứa dữ liệu theo dạng dọc và ngang (h00v00 đến h35v17) như hình 5 dưới.
Hình 5. Hệ thống lưu trữ ảnh MODIS theo ô lưới (tiling).
 • Trong Hình 6 gồm 2 phần: phần hình mẫu.jpg và phần ảnh MODIS (đuôi hdf).
Hình 6. Chọn ảnh muốn tải – Đối với Việt Nam có thể chọn như hình trên h28v07 và h28v08.
 • Bước 6: Mở ảnh đã tải trong phần mềm QGIS.
Hình 7. Kết quả tải ảnh MODIS – 500m khu vực Việt Nam.

Hướng dẫn tải ảnh MODIS trên Trình duyệt NASA Earthdata Search

Trình duyệt Earthdata Search Client (NASA Earthdata Search) cho phép duyệt xem trước hình ảnh, tải xuống trực tiếp, đặt hàng, tìm kiếm, tập hợp con.

Link trình duyệt tải ảnh: Mở tại đây.

 • Bước 1: Đăng nhập trình duyệt và dằng ký tài khoản.
Hình 8. Giao diện trình duyệt NASA Earthdata Search.
Hình 9. Đăng ký tài khoản và xác nhận kích hoạt qua email đăng ký.
 • Bước 2: Đăng nhập trình duyệt và làm theo các thứ tự sau để chọn ảnh.
Hình 10. Các thao tác và thứ thự thực hiển trong việc chọn ảnh.

+ Mục 1: Chọn ngày tải ảnh. (Ví dụ: 1/11/2023 – 1/12/2023).
+ Mục 2: Chọn khu vực nghiên cứu (Ví dụ: vẽ bằng hình vuông, tròn, đa giác, chọn điểm,…)
+ Mục 3: Chọn hệ thống ô ảnh MODIS (tiling system: MODIS Tile SIN).
+ Mục 4: Sort dữ liệu theo (ngày hoặc nhu cầu sử dụng)
+ Mục 5: Sau khi thực hiện xong thì sẽ thu được kết quả hiển thị như Hình 10 (và Hình 7) với các Ô ảnh MODIS (Tiling).

 • Bước 3: Chọn ảnh cần tải.

1. Ví dụ 1: Ảnh MODIS/Terra+Aqua BRDF/Albedo Model Parameters Daily L3 Global – 500m V061. Đây là sản phẩm kết hợp và có dữ liệu hằng ngày.

Hình 11. Kết quả chọn ảnh và tải ảnh.

+ Mục 1: Chọn 1 cảm biến vệ tinh bất kỳ (ở đây chọn MODIS/Terra+Aqua).
+ Mục 2: Kết quả 20 ảnh MODIS trong thời gian đã chọn (1/11/2023 – 1/12/2023).
+ Mục 3: Có thể click vào các Ô ảnh MODIS để hiển thị hình mẫu như trong Mục 5.
+ Mục 4: Khu vực hiển thị ảnh mẫu, có thể chọn bất kỳ ảnh nào muốn hiển thị ở Hình 4 bằng cách click vào
vùng ảnh Mục 4.
+ Mục 5: Khu vực ảnh mẫu.
+ Mục 6: Chọn tải ảnh.

+ Mục 7: Chọn ảnh tải xuống và lưu trữ.

2. Ví dụ 2: Ảnh MODIS/Aqua Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid V061.

Hình 12. Kết quả chọn ảnh và tải ảnh với đối tượng LST.

+ Mục 1: Chọn 1 cảm biến vệ tinh bất kỳ (ở đây chọn MODIS/Aqua LST).
+ Mục 2: Kết quả 20 ảnh MODIS trong thời gian đã chọn (1/11/2023 – 1/12/2023).
+ Mục 3: Có thể click vào các Ô ảnh MODIS để hiển thị hình mẫu như trong Mục 5.
+ Mục 4: Khu vực hiển thị ảnh mẫu, có thể chọn bất kỳ ảnh nào muốn hiển thị ở Hình 4 bằng cách click vào
vùng ảnh Mục 4.
+ Mục 5: Khu vực ảnh mẫu.
+ Mục 6: Chọn tải ảnh.

+ Mục 7: Chọn ảnh tải xuống và lưu trữ.
+ Mục 8: Dòng thời gian thực cảm biến MODIS.

3. Ví dụ 3: Ảnh MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061. Các ghi chú từ Mục 1-8 tương tự các ví dụ trên.

Hình 13. Kết quả chọn ảnh và tải ảnh đối với đối tượng Thực vật.

4. Ví dụ 4: Ảnh VIIRS/NPP Surface Reflectance Daily L2G Global 1km and 500m SIN Grid V001. Các ghi chú từ Mục 1-8 tương tự các ví dụ trên.

Hình 14. Kết quả chọn ảnh và tải ảnh đối với đối tượng Surface Reflectance của VIIRS.
 • Bước 4: Mở ảnh đã tải trong phần mềm QGIS.

1. Ví dụ 1: Ảnh MODIS/Terra+Aqua BRDF/Albedo Model Parameters Daily L3 Global – 500m V061. Đây là sản phẩm kết hợp và có dữ liệu hằng ngày.

 • Tên ảnh: “MCD43A1.A2023330.h28v07.061.2023340053209.hdf
Hình 15. Ảnh MODIS 500m Cận hồng ngoại (NIR).

2. Ví dụ 2: Ảnh MODIS/Aqua Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid V061.

 • Tên ảnh: “MYD11B2.A2023329.h28v07.061.2023339230215“. Dữ liệu hiển thị dưới dạng độ “K
Hình 16. Ảnh MODIS LST 1km.

3. Ví dụ 3: Ảnh MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061.

 • Tên ảnh: “MOD13Q1.A2023321.h28v07.061.2023340003938.hdf“.
Hình 17. Ảnh MODIS 250m NDVI.

Xem thêm các trình duyệt khác

Trình duyệt AρρEEARS (Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples).

 • Hỗ trợ giải mã chất lượng, sắp xếp theo thứ tự, tìm kiếm, tập hợp con.
 • Link trình duyệt tải ảnh: Mở tại đây.
Hình 18. Trình duyệt AppEEARS.
Hình 19. Xem sản phẩm con của 23 sản phẩm ảnh MODIS.

Trình duyệt EarthExplorer

 • Hiện tại giao diện này đòi hỏi liên kết với trình duyệt của Earthdata nên trình duyệt này chỉ để tham khảo. Người dùng tập trung vào 3 cách tải ảnh ở trên để tải được dữ liệu cần thiết.
Hình 20. Giao diện tải ảnh MODIS trên EarthExplorer.

Đọc thêm

1. 23 sản phẩm phổ biến của MODIS:

Các bộ dữ liệu MODIS Cấp 3 (L3) sau đây có sẵn từ NASA (Nguồn: Wiki MODIS):

 • MxD gồm 2 loại: MOD – TerraMYD – Aqua.
Daily8-day16-day32-dayMonthlyYearlyGridPlatformDescription
MxD08_D3MxD08_E3MxD08_M31° CMGTerra, AquaAerosol, cloud water vapor, ozone
MxD10A1MxD10A2500 m SINTerra, AquaSnow cover
MxD11A1MxD11A21000 m SINTerra, AquaLand surface temperature/emissivity
MxD11B16000 m SINTerra, AquaLand surface temperature/emissivity
MxD11C1MxD11C2MxD11C30.05° CMGTerra, AquaLand surface temperature/emissivity
MxD13C1MxD13C20.05° CMGTerra, AquaVegetation indices
MxD14A1MxD14A21000 m SINTerra, AquaThermal anomalies, fire
MCD45A1500 m SINTerra + AquaBurned area
Bảng 1. Bảng ký hiệu tên MODIS theo thời gian tạm thời.
250 m SIN500 m SIN1000 m SIN0.05° CMG1° CMGTime windowPlatformDescription
MxD09Q1MxD09A18-dayTerra, AquaSurface reflectance
MxD09CMGDailyTerra, AquaSurface reflectance
MCD12Q1MCD12C1YearlyTerra + AquaLand cover type
MCD12Q2YearlyTerra + AquaLand cover dynamics(global vegetation phenology)
MxD13Q1MxD13A1MxD13A2MxD13C116-dayTerra, AquaVegetation indices
MxD13A3MxD13C2MonthlyTerra, AquaVegetation indices
MCD43A1MCD43B1MCD43C116-dayTerra + AquaBRDF/albedo model parameters
MCD43A3MCD43B3MCD43C316-dayTerra + AquaAlbedo
MCD43A4MCD43B4MCD43C416-dayTerra + AquaNadir BRDF-adjusted reflectance
Bảng 2. Bảng ký hiệu tên ảnh MODIS theo độ phân giải.

Nguồn tham khảo:


Bản quyền – Copyright

Toàn bộ nội dung bài và hình ảnh trên opengis.vn (trừ nội dung có nguồn trích dẫn) đều thuộc bản quyền của OpenGIS Vietnam.

Mọi hình thức đăng tải lại nội dung, hình ảnh với trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên OpenGIS Vietnam, tác giả, và không kèm link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của OpenGIS Vietnam.

Mọi thông tin trao đổi, cộng tác, xin vui lòng gửi tới địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected].

Xin cám ơn!

Related Posts

Giới thiệu về vệ tinh Sentinel-6 Michael Freilich

Tác giả: Tô Nguyễn Nhật Khôi –John D. Nguyễn Sứ mệnh của Sentinel-6 Michael Freilich Sentinel-6 là sứ mệnh vệ tinh với nhiệm vụ đo lường độ cao…

Giới thiệu về vệ tinh Sentinel-5

Tác giả: Tô Nguyễn Nhật Khôi –John D. Nguyễn Sứ mệnh của Sentinel-5 Sentinel-5 là sứ mệnh có nhiệm vụ giám sát chất lượng không khí thông qua…

Giới thiệu về vệ tinh Sentinel-5P

Tác giả: Tô Nguyễn Nhật Khôi –John D. Nguyễn Sứ mệnh của Sentinel-5P Sentinel-5P hay Sentinel-5 Precursor là sứ mệnh tiền thân của Sentinel-5 được ra đời nhằm…

Giới thiệu về vệ tinh Sentinel-4

Tác giả: Tô Nguyễn Nhật Khôi –John D. Nguyễn Sứ mệnh của Sentinel-4 Sentinel-4 là thiết bị quang phổ được đặt trên vệ tinh MTG-S trên quỹ đạo…

Giới thiệu về vệ tinh Sentinel-3

Tác giả: Tô Nguyễn Nhật Khôi –John D. Nguyễn Sứ mệnh của Sentinel-3 Sentinel-3 là một sứ mệnh vệ tinh do ESA và Mạng lưới Khí tượng Châu…

Giới thiệu về vệ tinh Sentinel-2

Tác giả: Tô Nguyễn Nhật Khôi –John D. Nguyễn Sứ mệnh của Sentinel-2 Sentinel-2 bao gồm hai vệ tinh giống hệt nhau quay quanh cực được đặt trong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *